Zarys Idei wersja polsko-angielska

idea » Zarys Idei wersja polsko-angielska

Największa inwestycja:nasze Życie i jego najpiękniejszy rejs


 

Zarys idei „Arki Młodych”

 

     Często zauważamy, że młodzi ludzie ciągle poszukują odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania: Kim jestem? Dokąd zmierzam?

    Współczesny człowiek również zadaje sobie pytanie o istnienie Boga poprzez otwarcie na piękno i prawdę, swój zmysł moralny, wolność i głos sumienia, poszukiwanie szczęścia i życia wiecznego.
    W tym poszukiwaniu odkrywa nowe ścieżki które prowadzą do wzrostu jego wiedzy o sensie życia.

    Tak więc, „ Arka Młodych” może być dla niego miejscem gdzie odkryje prawdy o sobie.

   Współczesny człowiek zawsze znajduje i wyraża te prawdy kulturowo. W rzeczywistości, to kultura kształtuje człowieka podczas jego prób odkrycia prawdy o sobie. Jednocześnie poprzez te próby, człowiek przyczynia się do rozwoju kultury.

    Ten proces odkrywania siebie i swojego celu życia – jego piękna, dobra i prawdy, również staje się „ścieżką” która już prowadzi do wzrostu w człowieczeństwie i do ocalającego odnalezienia w kulturze tworzonej przez człowieka zarówno na poziomie materialnym jak i duchowym.

    W tym kontekście, „Arka Młodych” jest nie tylko miejscem, ale przede wszystkim, dynamiczną wspólnotą ludzi poszukujących pełni społeczeństwa indywidualnie oraz jako członkowie grup.

    W naszej drodze do odkrywania pełni człowieczeństwa, możemy razem dorastać poprzez tworzenie różnych relacji szczególnie na osobowym, społecznym, religijnym i międzykulturowym poziomie.

     Możemy się również przyczynić do budowy bardziej przyjaznego świata z pomocą uniwersalnych jak i  chrześcijańskich wartości.

    Życie i jego Stwórca zapraszają każdą istotę ludzką do poszukiwania znaczenia swojego istnienia.

     Realizujemy to poszukiwanie zarówno indywidualnie jak i w grupach, będąc świadomym naszej odpowiedzialności wobec Boga i/lub naszego sumienia. To zaproszenie jest skierowane do tych którzy wierzą w Boga jako źródło prawdy, sprawiedliwości, wszelkiego dobra i piękna, jak i do niewierzących którzy zauważają te uniwersalne wartości w innych źródłach.

    Dlatego też, wykorzystujemy ludzką inteligencję w naszych poszukiwaniach prawdziwego sensu życia oraz obecności Boga kiedy wychodzi nam naprzeciw.

    Będąc otwartym na dyskutowanie o wartościach wszystkich wierzeń/ poglądów religijnych, filozofii i nauk, jednocząc nasze wysiłki, możemy iść razem w kierunku odkrywania pełni człowieczeństwa i godności przypisanej każdej osobie ludzkiej. Istotnie, jesteśmy przekonani iż w tym poszukiwaniu możemy kontaktować się ze wszystkimi ludźmi, wierzącymi, niewierzącymi, agnostykami, ateistami itd...

   „Arka Młodych” w swojej materialnej formie ma być budowana na Trójstyku, symbolicznym miejscu z powodu swojej lokalizacji, gdzie spotykają się granice: polska, czeska i słowacka.

Budowa Arki w chwili obecnej polega na tworzeniu wspólnoty Młodych: Polska, Słowacja, Czechy i ich przyjaciół. Mamy nadzieję, że pośród nas jest wielu dobrych ludzi, dzięki którym wybudujemy jej materialny kształt, który już możemy oglądać w galerii. Jeżeli czujesz, że możesz to uczynić, napisz do nas:

 redakcja.razemwdrodze@wp.pl

 

 

 


Zarys idei „Arki Młodych”(wersja angielska)


An outline of the idea of ”The Young People’s Ark”

 

     We often notice that young people constantly search for answers to two fundamental questions: ‘who am I?’ and ‘where am I going?’

     Modern man is also asking himself about the existence of God. He is doing it, e.g. through his openness to beauty and truth, his moral sense, freedom and the voice of conscience, his sense of morality, his search for happiness and eternal life.

     In this search he is discovering new paths that lead to an increase in his knowledge of the meaning of life.

     So, “The Young People’s Ark” can be a place for him to discover some truths about himself.

    Modern man always finds and expresses these truths in cultural ways. Indeed, it is culture that forms man during his attempts to discover the truth about himself. At the same time, through this attempt man is making a contribution to the development of his culture.

    Such a process of discovering himself and the purpose of his life – its beauty, goodness and truth – also becomes a ‘path’ which already leads to human growth and to the saving rediscovery reflected in man-made culture on both material and spiritual levels.

    In this context, “The Young People’s Ark” is not only a place, but most of all, a dynamic community of people searching for the fullness of humanity as individuals and members of a group.

    On our way to discovering the fullness of humanity, we can grow together through the formation of various relationships, especially on personal, social, religious and cross-cultural levels.

     We can also contribute to the building of a friendlier world with the help of universal values as well as Christian values.

     Life and its Creator invite every human being to search for the meaning of his existence.

     We carry out this search both individually and in groups, being aware of our responsibility before God and/or our own conscience. This invitation is aimed at those who believe in God as the source of truth, justice, all goodness and beauty, and also at unbelievers who notice these universal values in other sources.

    Therefore, we use our human intelligence in our search for life’s true meaning and God’s real presence as he reaches out to us.

    Being open to discussing the value of all believes, philosophies and sciences, and unifying our efforts, we can walk together towards the discovery of the fullness of humanity and the dignity inherent in all human beings. Indeed, we are convinced that in this search we can get in touch with all people be they believers, unbelievers, agnostics, atheists, ect.

    ”The Young People’s Ark” in its material form is being built at the Tripoint, a symbolic place because of its location where the Polish, Czech and Slovakian borders meet. 

At the present time the fact of building the Ark consists in creating the community of Young people: Poland, Slovakia, Czech Republic. We hope there are a lot of good people among us, thanks to them we will build the Ark’s tangible shape, which we can already see in the gallery. If you feel you can do it, please write to us:

redakcja.razemwdrodze@wp.pl