Rekomendacja - wersja polsko- angielska

idea » Rekomendacja - wersja polsko- angielska


Biskup                              Bielsko-Biała, dnia 29 lutego 2012 r.

Bielsko-Żywiecki

 

Rekomendacja

 

Popieram inicjatywę budowy obiektu małej architektury, „Arki Młodych”, na Trzycatku po stronie polskiej, na ziemi należącej do Parafii Matki Bożej Frydeckiej, na działce podarowanej Parafii przez Pana Mariana Stańco.

Obiekt stanowi integralną część zaakceptowanego przeze mnie transgranicznego Projektu/Programu duszpasterskiego „Arka Młodych”, adresowanego do młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z Polski, Słowacji i Czech.

Inicjatorem zarówno budowy „Arki Młodych”, jak i stworzenia wspomnianego Projektu/Programu jest Stowarzyszenie Forum Edukacyjne z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Łokietka 3 (KRS 0000239627), prowadzące „Komnatę Małego Księcia” w Bielsku-Białej przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 48, we współpracy z Diecezją Bielsko-Żywiecką i Diecezją Żylińską na Słowacji.

Projekt „Arki Młodych” po stronie Polski reprezentują i koordynują:

Ks. Dziekan Jerzy Palarczyk, S.Teresa Biłyk, Sabina Janica-Wojaczek

i Marek Myśliński.

Konsultacja: Ks. Marek Studenski i Tomasz Homa SJ

            Projekt „Arki Młodych” po stronie Słowacji reprezentuje i koordynuje:

            Ks. Zdeno Pupik dyrektor Instytutu Communio w Żylinie ze swoim Zespołem.

Równocześnie akceptuję i podzielam ideę Projektu/Programu „Arki Młodych”, który w duchu Nowej Ewangelizacji, ma:

- wyrażać ideę „Arki Młodych” – „Razem tworzymy przyjazny świat”;

- tworzyć relacje między Ewangelią a kulturą wśród młodzieży;

- wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

 

Inicjatywom tym udzielam pasterskiego błogosławieństwa i proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w ich realizacji.

 

 

Pieczęć Bp

Tadeusza Rakoczego

 

The Bishop of Bielsko-Żywiec

 

 

 

The letter of recommendation

 

 

To Whom It May Concern:

I am very pleased to recommend and support the initiative of the construction of the small architectural object  ”The Young People’s Ark.” It is located on the Tripoint, on the Polish land belonged to the Parish of St. Mary from Frydek, thanks to the donation of its previous landowner Mr. Marian Stanco.

This object constitutes the integral part of the cross-border, pastoral Project/ Programme  ”The Young People’s Ark,” which is accepted by me and addressed to young people, especially from Poland, Slovakia and the Czech Republic.

Both the construction of ”The Young People’s Ark” and the creation of this Project/ Programme have been initiated by the association “Stowarzyszenie Forum Edukacyjne” from Bielsko-Biala on Wladyslaw Lokietek 3 Street in the cooperation with Diocese Bielsko-Żywiec and Diocese of Žilina in Slovakia. The association also manages “The Chamber of Little Prince,” the centre of meeting for children and adults in Bielsko-Biala on Priest St. Stojalowski 48 Street.

In Poland the Project ”The Young People’s Ark” is coordinated and represented by:

Dean and Priest Jerzy Palarczyk, Sister Teresa Bilyk, Sabina Janica-Wojaczek,

Marek Myslinski. Consultation: Priest Marek Studenski and Tomasz Homa SJ

 

In Slovakia this Project is led by:

Priest Zdeno Pupik – the director of the Communio Institute in Žilina with his associates.

Moreover, I also accept and support the idea of the Project/ Programme “The Young People’s Ark,” which according to the New Evangelization is to:

-         express the idea of “The Young People’s Ark” – “Let’s Together Create Mutual Friendship in the World”

-         create among young people relations between the Gospel and culture

-         help people mostly in need

I bless all these initiatives and ask all the people of good will for help in their realization.

 

                                                           The seal of the Bishop of Bielsko-Żywiec